DATE_   CHOIR ANTHEM___________

MAY        __  

      31       No Choir Anthem

JUNE      __  

        7       No Choir Anthem

      14       No Choir Anthem

      21       No Choir Anthem

      28       No Choir Anthem